CPH privacy verklaring en disclaimer

Childrens Perfect Hope (CPH) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy verklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) aan CPH.

Verwerking persoonsgegevens

CPH behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. CPH verzamelt persoonsgegevens bij het doneren en bij een bezoek aan CPH evenementen en activiteiten.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van:
• het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie en/ of donateurschap;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

CPH verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

Facebook

Wij delen informatie over onze activiteiten via Facebook. Er wordt geen informatie bijgehouden van Facebookgebruikers die CPH hebben ‘geliked’.

Uw rechten

We gebruiken uw gegevens om onze financiële boekhouding op orde te hebben. Daarnaast willen we u zo goed mogelijk informeren over onze activiteiten via Facebook. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door CPH worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Hoe beveiligt CPH gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens treft CPH alle mogelijke fysieke, technische en organisatorische maatregelen. CPH schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening geen derden in.

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van CPH, dan kunt u deze richten aan CPH, Ruiterpad 59, 5275 LD Den Dungen of via e-mail op info@childrensperfecthope.org.

Wijzigingen privacy verklaring

CPH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. CPH adviseert u regelmatig de privacyverklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Disclaimer

De website van CPH is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van CPH, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
CPH sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van CPH of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van CPH te kunnen raadplegen.

CPH mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. CPH is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor CPH geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van CPH blijven te allen tijde voorbehouden aan CPH. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van CPH.


Oktober 2018

Build a foundation to secure a child’s future

Stichting Children's Perfect Hope
NL27 RABO 0142 6019 85
Email: info@childrensperfecthope.org